Zaterdag 14 december 2019

Na het succes van de eerste uitverkochte “Who is Who” edition hebben wij dit thema nog eens op de agenda gezet

Op onze editie van 19 okt hoorde we van gasten die al vroeg op de gatenlijst van SDC stonden dat de voorpret voor hun al was begonnen met het zich aanmelden. Voor degene die te laat waren met reserveren kunnen we verklappen dat er super veel contacten zijn gelegd.

PARTY40DOWN is inmiddels bekend als THE ONE AND ONLY JONGERENPARTY waar iedere editie uit alle windrichtingen tot zelfs over de grenzen jongeren stellen komen om een avond vol spanning en erotiek te beleven met leeftijdsgenoten Dit zijn avonden waar door anti-WAP beleid er ook sprake is van de meest actieve jongerenavond

De stellen die ons al bezochten weten dat het bij ons in tegenstelling tot veel jongerenparty’s het altijd goed bezocht is.

Er is een mix van PARTY40DOWN leden en SDC bezoekers waar altijd een ge(il)zellig sfeer heerst en er op elke editie (door de aantrekkingskracht van het  jonge publiek) veel stellen komen, die voor het eerst een club bezoeken Dus zijn jullie nog nooit in een club geweest dan zijn jullie bij ons op het goede adres. Jullie worden met open armen ontvangen door ons team die van vrijwilligers die na jullie de club te hebben rondgeleid zelf ook swingen.

“Firsttimers” kunnen bij ons op hun gemak alles bekijken zonder enige verplichting want met onze zeer hoge opkomst stoor je natuurlijk helemaal niemand als jullie in je eigen tempo de eerste stapjes in de lifestyle zetten. Dus zowel stellen die komen voor de spannende actie als degene die net beginnen vinden onze avonden een belevenis.

Voor beginners bieden wij  de mogelijkheid om een half uur voor het feest begint te komen, zodat jullie in alle rust een rondleiding krijgen waar jullie ook vragen kunnen stellen aan het team en gelijk kennis kunnen maken met de andere stellen, die ook hun eerste stapjes in de lifestyle zetten. Kom gerust met gezonde spanning maar zenuwen zijn bij ons absoluut niet nodig😊 Eerder komen? Stuur ons een mailtje.

Waarom the “WHO IS WHO” edition

Nu zeer veel van onze gasten al een full member SDC profiel  hebben bieden we deze avond de mogelijkheid om nu ook eens te zien “Wie oh Wie” er nu achter een profiel zitten? Natuurlijk heeft niet iedereen gezichtsfoto’s en /of een profiel op SDC.. en op zo’n avond als bij ons loop je zoveel leuke stellen tegen hun lekkere lijven  dat het altijd leuk kan zijn om nog eens met iemand na ons feest in contact te komen die je nu in real life hebt ontmoet. De drempel is dan een stuk lager om een leuk ontdekt stel een reactie op hun SDC profiel te geven of om hun email te vragen.

Natuurlijk zullen wij stellen nooit verplichten hun profielnaam bloot te geven, dus een ludiek “incognito” invullen mag ook! De vele stellen die komen en (nog)niet op SDC staan vragen we hun voornamen op de badge te zetten

Ook nieuwsgierig welke jonge stellen achter namen en/of SDC profielen schuil gaan? Mis de “Who is Who” second edition niet.

Stuur ons altijd tijdig een mailtje om je aan te melden  want vol is echt vol (vooraf betalen hoeft bij ons niet). Doordat er bij ons veel actieve stellen komen nemen we de reserveringen aan in verhouding tot de erotische ruimtes wees dus op tijd.

Jullie gaan in een super gezellige ambiance met twee dansvloeren twee bars en vele intieme zitjes en hoekjes kennis met elkaar kennis maken. Er zijn een 30tal erotische en tussendoor kunnen jullie een heerlijk rondje dobberen in onze warme jacuzzi natuurlijk is er een sauna een riante rooksalon een dungeon een orgiekamer afsluitbare kamertjes open kamers slings… lounge zitjes bij de haard etc. dus voor elk wat wils

PARTY40DOWN is vriendelijk geprijsd entree €65 per stel en €32,50 voor een single dame Geen mannen alleen De hele avond worden er diverse koude en warme snacks geserveerd Drankjes zijn vriendelijk geprijsd ,wijn bier en fris €2,50

Dresscode sexy lingerie.

Zoals bekend hanteert Party40down een strikt zero tolerance partydrugs beleid, dus beloofd het ook deze editie weer een actieve sexy hete nacht te worden.

LEEFTIJDSGRENS BELEID

Is één van jullie ietsje ouder dan 40 vraag dan altijd eerst of deelname mogelijk is jullie profiel wordt dan eerst door ons beoordeeld en wij maken per editie slechts enkele uitzonderingen Zijn jullie beide 40+ kijk dan op het profiel van BACKTOBASIC van onze zusterorganisatie op deze avonden ontvangen we stellen alle leeftijden vanaf 23 jaar

De volgende clubavond van  Backtobasic is op za. 16 nov. Bezoek hiervoor www.backt0basic.nl .

Op 8 feb  2020 hebben wij in Utrecht de Organza club voor jullie gereserveerd wil je daar ook bij zijn kun je ons een email te sturen.

English below

After the success of the first sold-out “Who is Who” edition, we have put this theme on the agenda again.

On our Oct. 19 edition, we heard from guests who were early on the SDC hole list that the anticipation for them had already begun sign up. For those who were too late to make a reservation, we can reveal that a lot of contacts have been made.

These are evenings where anti-WAP policy also means there is the most active youth evening. The couples who visited us already know that, unlike many youth parties, it is always well attended.

There is a mix of PARTY40DOWN members and SDC visitors where there is always a pleasant atmosphere and there are many couples (every year because of the appeal of the young audience) who visit a club for the first time. So if you have never been to a club then you have at our right address. You will be welcomed with open arms by our team of volunteers who, after having shown you around the club, also swing themselves:

“Firsttimers” can view everything at their leisure without any obligation because with our very high attendance you of course do not disturb anyone like you take the first steps in the lifestyle at your own pace. So both couples who come for the exciting action and those who are just starting out find our evenings an experience.

For beginners, we offer the opportunity to come half an hour before the party starts, so that you can get a guided tour where you can ask questions to the team and get to know the other couples immediately, who are also taking their first steps in the lifestyle. Feel free to come with healthy tension but nerves are absolutely unnecessary with us😊 Want to come sooner? Send us an e-mail.

Why the “WHO IS WHO” edition

Now that very many of our guests already have a full member SDC profile, we offer this evening the opportunity to see “Who oh Who” behind a profile? Of course not everyone has face photos and / or a profile on SDC .. and on such an evening as with us you run so many nice couples against their nice bodies that it can always be nice to get in touch with someone after our party that you have now met in real life.

The threshold is then a lot lower to give a nice discovered couple a response to their SDC profile or to ask for their email. Of course we will never oblige you to reveal their profile name, so you can also enter a playful “incognito”! We ask the many couples who come and are not (yet) on SDC to put their first names on the badge. Also curious which young couples are hidden behind names and / or SDC profiles? Don’t miss the “Who is Who” second edition. Always send us an email in time to register because full is really full (we do not need to pay in advance). Because many active couples come to us, we accept the reservations in relation to the erotic spaces, so be on time.

You will get to know each other in a super cozy atmosphere with two dance floors, two bars and many intimate seats and corners. There are around 30 erotic and in between you can float a nice round in our warm jacuzzi of course there is a sauna a spacious smoking room a dungeon an organ room lockable rooms open rooms slings … lounge seats by the fireplace etc. so something for everyone.

PARTY40DOWN is friendly priced entrance € 65 per couple and € 32.50 for a single lady No men only Various cold and hot snacks are served throughout the evening Drinks are friendly priced, wine beer and soft drinks € 2.50

Dress code sexy lingerie.

As well known, Party40down uses a strict zero tolerance party drug policy, so this edition promises to be an active sexy hot night again.

AGE LIMIT POLICY

one of you a little older than 40 always ask first whether participation is possible your profile will first be assessed by us and we will make each edition just a few exceptions. If you are both 40+, check the BACKTOBASIC profile of our sister organization on the they receive evenings we set all ages from 23 years.

The next club night of Backtobasic is on Sat. Nov. 16 For this visit www.backt0basic.nl.

On 8 Feb 2020 we have reserved the Organza club in Utrecht for you if you want to be there too, you can send us an email.

We’re Nov. 23 also at the sdc worldparty come too! We give you all the information there.

You can find information about us on SDC profiles:

PARTY40DOWN www.party40down.nl and www.party40down.com only set to 40 yrs

BACKTOBASIC www.backt0basic.nl cozy active club evening for couples of all ages

BIBACKTOBASIC www.bibacktobasic.nl evening for couples whose men (also) are bi and bi men

KINKYBACKTOBASIC www.kinkybacktobasic.nl kinkystellen play evening (no dance balloon flight evening)

Love PARTY40DOWN